Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačný poriadok

KLUBU CHOVATEĽOV
ZEMPLÍNSKYCH KRÁLIKOV
 
 
Čl.1.
Postavenie Klubu chovateľov zemplínskych králikov
 

1.        Klub chovateľov zemplínskych králikov je organizačnou jednotkou v zmysle §-u 5 Stanov Slovenského zväzu chovateľov ( ďalej len SZCH)

2.        Klub chovateľov zemplínskych králikov je špecializovaná organizačná zložka SZCH,

v ktorej sa združujú členovia SZCH za účelom šľachtenia a zdokonaľovania zemplínskych králikov

      3.    Klub chovateľov zemplínskych králikov je s celoštátnou pôsobnosťou

                                                                             Čl.2.

                                             Klub chovateľov zemplínskych králikov

 

1.        Klub chovateľov zemplínskych králikov (ďalej KCHZK) tvorí min. 10 členov.

Maximálny počet členov nie je obmedzený.

2.        KCHZK môžu tvoriť iba členovia SZCH, iných zväzov v rámci EE , chovatelia zemplínskych králikov.

3.        Dĺžka volebného obdobia KCHZK je 4 roky

4.        KCHZK si zo svojich radov volí min. 5 členný výbor

5.        Členstvo v KCHZK je individuálne, alebo čestné.

6.        Individuálne členstvo v KCHZK vzniká rozhodnutím výboru o prijatí za člena, zaplatením členského príspevku a súhlasom so stanovami SZCH ako aj vnútornými predpismi KCHZK. Členstvo v KCHZK musí potvrdiť členská schôdza.

7.        Členstvo v KCHZK zaniká:

a)      písomným oznámením člena o svojom odstúpení

b)      vylúčením člena na návrh iného člena za hrubé porušenie vnútorných predpisov klubu, resp. Stanov SZCH. O vylúčení rozhoduje členská schôdza

c)      smrťou člena

            Práva členov KCHZK :

a)      podávať návrhy na zlepšenie činnosti a žiadať, aby sa o nich hlasovalo

b)      zúčastňovať sa na činnosti KCHZK

c)      o všetkých uzneseniach hlasovať so svojím vedomím a svedomím

d)      v prípade svojej neprítomnosti na rokovaní, písomne sa vyjadriť do termínu rokovania zaslaním pripomienok akoukoľvek formou.

8.        Povinnosti členov KCHZK:

a)      každý člen je povinný aktívne sa zúčastňovať na činnosti KCHZK, ako aj zúčastňovať sa na zasadnutiach členských schôdzi .

b)      každý člen je povinný dodržiavať Stanovy SZCH ako aj ostatné vnútorné predpisy v súlade s právnou legislatívou SR.

c)      hlasovať a rozhodovať o námietkach, alebo návrhoch chovateľov zemplínskych králikov

d)      aktívne sa zúčastňovať klubových a celoštátnych výstav králikov poriadaných

KCHZK, resp. SZCH a spolu s usporiadateľom zodpovedať za dodržanie Stanov SZCH ako aj ďalších vnútorných predpisov (výstavný poriadok a pod.)

 
Čl.3
Činnosť KCHZK
 

1.        KCHZK pracuje podľa vlastného plánu a finančného rozpočtu schváleného

členskou schôdzou v súlade s vnútornými predpismi a Stanovami SZCH

2.        KCHZK dbá na dodržiavanie vlastných smerníc ako aj ostatných smerníc 

       schválených SZCH.

3.        Vyjadruje sa k chovu a činnosti svojich členov.

4.        Metodicky a právne riadi činnosť svojich členov

5.        Pri svojej činnosti spolupracuje s ústrednou odbornou komisiou SZCH, ostatnými chovateľskými klubmi, so základnými organizáciami SZCH, ako aj inými organizáciami, vedeckými inštitúciami, školami, ako aj fyzickými a právnickými osobami zaoberajúcimi sa výskumom, starostlivosťou a chovom zemplínskych králikov.

6.        Podáva námety na zmenu dokumentov SZCH

7.        Schvaľuje vlastný kalendár výstav zemplínskych králikov

8.        Riadi registráciu zemplínskych králikov

9.        Činnosť KCHZK medzi jednotlivými členskými schôdzami riadi výbor.

10.    Plní uznesenia vyšších orgánov SZCH

11.    Zabezpečuje plemenársku evidenciu a registráciu na úrovni klubu.

12.    Navrhuje a volí zástupcov na výročný aktív chovateľov králikov

 
Čl. 4.
Rokovanie KCHZK
 

1.        KCHZK sa schádza podľa potreby, minimálne 1 x ročne. Rokovanie zvoláva

tajomník na návrh predsedu.

2.        V prípade potreby rokovanie môže zvolať aj sám predseda, resp. iný člen poverený

predsedom KCHZK.

3.        Rokovania vedie predseda a zodpovedá za ich riadny priebeh

4.        Predsedu v jeho neprítomností zastupuje podpredseda, alebo ním poverený iný člen so všetkými právami a povinnosťami predsedu.

5.        Tajomník z poverenia predsedu :

a)       zabezpečuje prípravu rokovaní KCHZK

b)      organizuje rokovania a zabezpečuje podmienky pre prácu KCHZK

c)       vedie písomný záznam o rokovaní a spracúva stanoviská, posudky, odporúčania a pod.

d)      zabezpečuje administratívne práce spojené s činnosťou KCHZK

6.        Na rokovanie je možné prizývať aj iných odborníkov, spravidla členov SZCH.

7.        Pri riešení niektorých odborných problémov si môže vyžiadať stanoviska aj od iných organizácií, alebo jednotlivcov zodpovedne ovládajúcich danú problematiku.

8.        KCHZK je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

9.        Právoplatné uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov KCHZK. Menšina sa podriaďuje väčšine.

10.    Prijaté uznesenia KCHZK sú záväzné pre všetkých členov

11.    Právo podávať návrhy na rokovanie KCHZK a žiadať, aby sa o nich rokovalo má každý člen. Návrhy je potrebné zaslať predsedovi a tajomníkovi minimálne 14 dni pred rokovaním. Rozhoduje termín odoslania.

12.    Z každého rokovania KCHZK musí byť vyhotovený písomný záznam. Rokovania KCHZK sú verejné. Termín a miesto rokovania je zverejnené min. 30 dní vopred.

 
Čl. 5.
Členská schôdza a Výročná členská schôdza
 

1.        Najvyšším orgánom KCHZK je členská schôdza. Rozhoduje o všetkých otázkach tykajúcich sa oprávnených záujmov všetkých členov.

2.        Členskú schôdzu zvoláva výbor KCHZK podľa plánu a potreby spravidla 2x do roka. Ak požiada o jej zvolanie písomne aspoň tretina členov, alebo o potrebe zvolania rozhodne nadriadený orgán, je výbor povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu do 60 dní. Pozvánky musia byť členom odoslané 14 dni pred termínom jej konania.

3.        Členská schôdza :

a)       rozhoduje o prijímaní nových členov, prípadne o ukončení členstva

b)      kontroluje a hodnotí ako výbor plní prijaté úlohy, uznesenia a smernice členskej schôdze, resp. vyšších zväzových orgánov.

c)       odvoláva členov výboru, členov kontrolnej komisie, resp. kontrolóra pre neplnenie povinností,

d)      doplňujúcou voľbou volí nových členov výboru, členov kontrolnej komisie resp. kontrolóra,

e)       na návrh výboru, alebo min tretiny členov rozhoduje o zrušení, zlúčení a rozdelení klubu. Na schválenie návrhu je potrená 2/3 väčšina prítomných členov.

4.        Výročná členská schôdza okrem uvedených úloh v bode 3

a)       hodnotí činnosť za sledované obdobie a schvaľuje plán práce a rozpočet na ďalšie obdobie

b)      vyjadruje sa k činnosti a hospodárení klubu

c)       rozhoduje o priznaní odmien funkcionárom

d)      v predzjazdovom období volí na príslušné volebné obdobie členov výboru, kontrolnú komisiu, resp. kontrolóra a delegátov do vyšších orgánov zväzu,

e)       schvaľuje výšku členských príspevkov, prípadne účelových príspevkov,

f)        rozhoduje o vzniku regionálnych pobočiek klubu.

    5.   Regionálne pobočky klubu sa riadia uzneseniami klubu s celoštátnou pôsobnosťou

                                                                                Čl. 6

Výbor klubu
 

1.      Riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi,

2.      Zabezpečuje plnenie všetkých úloh, ktoré je potrebné realizovať medzi členskými schôdzami

3.      Zo svojho stredu volí predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka a ďalších členov výboru podľa potreby. Počas konania výročnej členskej schôdze oznámi výsledky volieb výročnej členskej schôdzi.

4.      Schôdzu zvoláva predseda, alebo tajomník poverený predsedom najmenej 2x ročne.

5.      Zabezpečuje vedenie evidencie členov, eviduje počty a druhy zvierat.

6.      Vedie plemenársku evidenciu a registráciu zvierat členov klubu, o čom informuje nadriadené zložky zväzu.

7.      Prijíma členov klubu iba v prípade že žiadateľ o členstvo je členom základnej organizácie SZCH, alebo iných zväzov v rámci EE

 
Čl. 7
Kontrolná komisia klubu
 
  1. Činnosť vykonáva na základe smerníc zväzu pre kontrolu. Pri menšom počte členov kontrolnú činnosť môže vykonávať kontrolór
  2. Náplňou práce je sledovať celú činnosť klubu včítane hospodárskej činnosti a dodržiavania vnútorných predpisov ako aj predpisov vyšších orgánov zväzu.
  3. Dbá na dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov
  4. Kontrola činnosti sa vykonáva aspoň 1x ročne
  5. Správa o vykonanej kontrole činnosti sa predkladá na schválenie výročnej členskej schôdzi.
  6. Predseda kontrolnej komisie, resp. kontrolór sa môže zúčastňovať na zasadnutiach výboru s hlasom poradným.
 
Čl. 8
Všeobecné ustanovenia
 
 
  1. Súťažné výstavy KCHZK a iné súťažné podujatia sa uskutočňujú v súlade s vypracovanými a schválenými propozíciami.
  2. Súťaž môže byť vyhodnotená iba v tom prípade ak sú splnené všetky kritéria súťaže.
  3. Každá činnosť KCHZK sa riadi na základe vnútorných predpisov schválených členskou schôdzou.
 
Čl. 9
Účinnosť
 

      Tento organizačný poriadok Klubu chovateľov zemplínskych králikov nadobúda účinnosť po schválení členskou schôdzou dňa 12.3.2011uznesením číslo 1/2e/2011

 
 

 

PortrétPosledné fotografie


Kontakt

Registrator klubu

Imrich Adam
Bracovce 271
07205

0904 493 368


Archív

Kalendár
<< december / 2018 >>

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 3085
Mesiac: 895
Deň: 34